Algemene voorwaarden

U verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden als u gebruik gaat maken van onze diensten. Deze overeenkomst is effectief en geldig vanaf de plaatsing van deze overeenkomst op MailJou. Ook kan deze overeenkomst op enig en elk moment worden gewijzigd door de beheerders van MailJou.

Toegang & Registratie

MailJou is alleen te gebruiken voor mensen vanaf 18jaar. Om je gratis aan te melden bij MailJou moet u minimaal achttien jaar of ouder zijn. MailJou bied een datingservice aan welke enkel bedoelt is voor volwassenen en niet voor minderjarigen. De diensten van MailJou mogen enkel worden gebruikt door persoon die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder het en hun toepasselijke recht volgens de wet. De bedoeling is dat leden van MailJou geen onvriendelijke berichten sturen en niet te gebruiken voor professionele of commercië le doeleinden, zoals acquisitie, uitlokking of prostitutie.

Beëindiging & Tarieven

Gebruik - en abonnementstarieven Voor het gebruik van MailJou worden van tevoren met u medegedeeld en deze tarieven kunnen wel eens in de zoveel tijd op een aangekondigd moment veranderen. MailJou heeft het recht om uw lidmaatschap te beë indigen om welke reden dan ook, voornamelijk waneer MailJou vermoed dat leden misbruik maken van het gebruik van service van MailJou en deze gebruikersovereenkomst. De eigenaren van deze website hebben geen wettelijke verplichtingen als u uw eigen lidmaatschap verwijdert of wilt beë indigen. U doet vrijwillig zelf afstand van alle rechten die u had bij MailJou. Om uw profiel te kunnen verwijderen logt u eerst in met uw account, ga dan naar beheer en dan naar mijn contact profiel, helemaal rechts onder ziet u verwijder profiel. restitutie van betaalde credits is niet mogelijk.

Intellectueel Eigendom

Alle logo's, teksten, afbeeldingen, fotos en alle inhoud die op de MailJou site voorkomen zijn intellectuele eigendommen van de website van MailJou welke niet mogen worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder nadrukkelijke toestemming van MailJou. Het is verboden om de diensten, webpagina's en software op welke manier dan ook te dupliceren, wijzigen, verspreiden, over te dragen of commercieel te gebruiken.

Geplaatste Inhoud

Bezoekers welke gebruik maken van de services van MailJou zijn zelf geheel verantwoordelijk voor het plaatsen van hun eigen profiel en het gebruik van de de services van MailJou. MailJou is in deze niet meer dan een passieve verbinding tussen de online publicatie en verspreiding van de informatie via de services van MailJou. In bepaalde gevallen heeft MailJou wel de mogelijkheid om actie te ondernemen met betrekking tot het profiel van een bezoeker in kwestie als MailJou vermoed dat een profiel een wettelijke verplichting voor MailJou vormt zodat MailJou kan overgaan tot het verwijderen van alle of een deel van een bepaald profiel.

MailJou is gerechtigd om aanpassingen aan te brengen aan uw profiel of uw profiel zelfs geheel te verwijderen wanneer MailJou vermoed dat bepaalde informatie in strijd is met de voorwaarden van MailJou. MailJou biedt geen garantie mbt. de security en privacy van de zichtbare en geplaatste inhoud op de website. MailJou raadt aan zijn bezoekers geen identificerende informatie te gebruiken in hun profiel. Bij het verstrekken van uw gegevens garandeerd u middels deze voorwaarden dat deze volledig correct zijn.

Wanneer uw verstrekte gegevens niet langer meer correct bijv ivm. een wijziging dan bent u verplicht om deze wijzigingen zo snel mogelijk aan MailJou kenbaar te maken of zelf bij te werken. Bij het verstrekken van een bepaalde inhoud verstrekt u MailJou een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud in kwestie.

Onder deze licentie valt te verstaan dat MailJou het recht heeft de inhoud te dupliceren, weergeven, aanpassen en vertalen. Vervolgens heeft MailJou eveneens het recht om de inhoud te gebruiken voor publicitaire doeleinden en dat zowel commercieel als niet commercieel. Verder heeft MailJou eveneens het recht om de inhoud in sublicentie te geven en de inhoud die betrekking heeft op de leden over te dragen.

Het is niet toegestaan om inhoud van andere leden te kopië ren, dupliceren, verspreiden of te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten waarvoor het origineel werd geplaatst. Tevens is het niet toegestaan om de rechten van derden te schenden door bijvoorbeeld opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden.

Daarbij is het eveneens niet toegestaan om inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is. Ook inhoud die een bepaalde politieke, racistische of xenofobische reactie kan uitlokken is niet toegestaan. Daarnaast kan eveneens worden gesteld dat het niet toegestaan is om inhoud te plaatsen die al dan niet rechtstreeks in strijd is met de doelstellingen van MailJou. Ook inhoud die ingaat tegen de geldende wetten en regelgeving, net als de fatsoensnormen is niet toegestaan.

Gebruikers van de website verplichten zich er bijgevolg eveneens toe geen informatie of inhoud te plaatsen die, onder welke vorm dan ook, een slechte invloed zou hebben op de werking van de diensten. Hieronder wordt verstaan een beperking of verstoring van de diensten. Daarbij is het eveneens niet toegestaan om normaal communicatieverkeer tussen verschillende leden om de website onmogelijk te maken door middel van allerhande programma's zoals wormen en virussen.

Het is tenslotte ook in geen enkel geval toegestaan om informatie of inhoud te plaatsen die, onder welke vorm dan ook, verwijst naar websites van derden die illegale content bevatten of in strijd zijn met de geldende normen van MailJou. MailJou houdt zich ten slotte ook het recht om zogenaamde massamailings, welke door een lid van de website werd verzonden, te verwijderen. MailJou hoopt op deze manier de kwaliteit van haar dating services te kunnen waarborgen.

Inbreuk op auteursrechten

Wanneer u van mening bent dat een derde inbreuk heeft gepleegd op het van u auteursrechtelijk beschermd materiaal, vragen wij u om ons de volgende informatie te verstrekken:

– Een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het werk waarbij er volgens u een inbreuk werd gepleegd om de intellectuele eigendom er van.
– De plaats waar het materiaal terug te vinden is waarbij volgens u een inbreuk werd gemaakt op de intellectuele rechten.
– Op welke manier er een eventuele toestemming werd verkregen om de inhoud te verspreiden of aan te passen of in welke de eventuele relatie is wanneer wordt beweerd dat een derde de inbreuk door een ander mogelijk maakt en toestaat.
– Uw persoonlijke gegevens onder de vorm van uw echte naam, adres, telefoonnummer en e–mail adres.
– Een verklaring waarin u stelt dat u de melding doet en dat u van mening bent dat het betwiste gebruik niet met toestemming van de houder van het desbetreffende auteursrecht of de intellectuele eigendom werd toegestaan.
– Een verklaring waarin u stelt dat alle door u ingegeven informatie naar uw beste weten correct is. Bijgevolg dient u eveneens te verklaren dat u de daadwerkelijke houder bent van het auteursrecht of de intellectuele eigendom in kwestie of wanneer dit niet het geval is, u namens de houder er van bevoegd bent om in zijn of haar plaats op te treden.

We vragen u vriendelijk om bovenstaande informatie te bezorgen aan MailJou.

Aansprakelijkheid

MailJou oefent geen controle uit op de inhoud van externe links. De aanbieder van de link is daarbij dan ook geheel aansprakelijk voor de inhoud van de website in kwestie. MailJou heeft er alles voor in het werk gesteld om de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Het spreekt dan ook vanzelf dat MailJou niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. Geleverde bijdrages vertegenwoordigen de mening van de betreffende auteur en vormen in geen geval de mening van MailJou.

Gebruikers van de website dienen zich er vervolgens van bewust te zijn dat verschillende profielen en bijdragen geen garantie zijn voor een succesvolle contactbemiddeling. Het kan zijn dat gebruikers, door de site niet met alle zekerheid te controleren, foutieve, niet volledige, of niet actuele informatie op de site plaatsen. MailJou kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade welke voorkomt uit het gebruik van de website en service van MailJou.

MailJou onttrekt zich daarbij van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wetgeving. Dit gebeurt ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden en gebruikers.

Aanwijzingen tot het auteursrecht

Alle op MailJou gepubliceerde bijdragen en afbeeldingen zijn auteursrechtelijke beschermd. Het is dan ook in geen geval toegestaan om deze informatie op eender welke manier te verspreiden zonder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van MailJou. Dit is in het bijzonder van toepassing voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken en het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Het is wel toegestaan om prints of fotokopieë n te maken alsook inhoud naar uw computer te downloaden, maar deze mogen enkel en alleen gebruikt worden voor privé gebruik en in geen geval voor commercië le doeleinden.

Gebruikers Geschillen

MailJou kan en zal in geen geval haar betrokkenheid aanvaarden bij communicatie tussen verschillende leden. Wanneer u in een situatie verkeerd waarin u een onenigheid heeft met een ander lid op MailJou, ontheft u MailJou hierbij alle vorderingen, eisen en schade. MailJou aanvaard dan ook in geen geval enige aansprakelijkheid met betrekking tot geschillen tussen leden van de website.

Privacybeleid

Zowel bezoekers als gebruikers van de website MailJou dienen er zich bewust van te zijn dat het gebruik van de website wordt getoetst aan het privacybeleid van MailJou. Het staat MailJou vrij om de inhoud van dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen of uit te breiden. Deze aanpassingen of uitbreidingen treden in voege vanaf het ogenblik dat ze op de website gepubliceerd worden.

Jurisdictie en Toepasbaar Recht

Nederlands recht is van toepassing op de algemene voorwaarden van MailJou. Wanneer er in verband met een begrip of bepaling uit onze algemene voorwaarden zich een geschil voordoet, zal de nederlandse taal worden gehandhaafd. In geval van een geschil dan is alleen de Amsterdamse rechtbank bevoegd. Daarbij is zij dan ook als enige gerechtigd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met de algemene voorwaarden.

Home |  Gratis aanmelden |  Uitgebreid zoeken |  Inloggen |  Over mailjou |  Algemene voorwaarden |  Privacy beleid |  Contact